contact us

Newgaleback5


Croeso i Wefan Partneriaeth Bioamrywiaeth Sir Benfro.

Oherwydd cyfyngiadau ariannol, mae sawl tudalen ar y wefan hon i’w gweld yn Saesneg yn unig.  Fodd bynnag, gallwch lawrlwytho pethau yn Gymraeg gan gynnwys:  newyddlenni bob chwarter, rhan 1 y cynlluniau gweithredu ynghylch rhywogaethau a chynefinoedd ac un neu ddwy o’r taflenni gwybodaeth.


I gael rhagor o wybodaeth am fioamrywiaeth yn Gymraeg gallwch fynd at wefannau Cyngor Sir Penfro neu Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.


Mae’r Dudalen Hafan wedi’i chyfieithu isod.


Casgliad o sefydliadau ac unigolion sy’n gweithio gyda’r nod o warchod hybu a gwella bioamrywiaeth yn Sir Benfro yw Partneriaeth Bioamrywiaeth Sir Benfro.


Beth yw bioamrywiaeth?


Bywyd ar y ddaear, yn llythrennol, yw bioamrywiaeth.  Y mae a wnelo â’r holl blanhigion ac anifeiliaid byw (yn cynnwys y ddynoliaeth) eu hamrywiaeth genetig a’r ecosystemau y maent hwy (a ninnau) yn dibynnu arnynt.  Mae bioamrywiaeth ym mhobman:  mewn gerddi, caeau, cloddiau, mynyddoedd, clogwyni ac yn y môr.  Ansawdd bywyd yw bioamrywiaeth.

Pam wnaethom ni lunio Partneriaeth Bioamrywiaeth?


Mae’r bartneriaeth yn cynnwys cyfuniad o nifer o sefydliadau yn Sir Benfro; ar y cyd maent wedi ysgrifennu Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol (CGBLl) available to download from this website. Nod CGBLl Sir Benfro yn fras yw cydlynu camau gweithredu presennol, a rhoi cychwyn ar a chydlynu camau gweithredu newydd er mwyn gwarchod a hybu bioamrywiaeth yn Sir Benfro, gan gymryd blaenoriaethau lleol a chenedlaethol i ystyriaeth.


Er mwyn ysgrifennu a gweithredu’r CGBLl, mae sawl sefydliad yn gweithio ar y cyd trwy gyfrwng Partneriaeth Bioamrywiaeth Sir Benfro.  Rydym yn adeiladu ar y partneriaethau a’r mentrau sy’n bodoli eisoes ac yn datblygu rhwydweithiau a mecanweithiau newydd i gyflawni’r CGBLl.


Bwriad y CGBLl yw bod yn ddogfen i gynorthwyo penderfyniadau sy’n cael eu gwneud gan unrhyw reolwyr tir, er mwyn sicrhau y defnyddir dull cydlynedig o ymdrin â gwarchod y bywyd gwyllt arbennig sydd gennym yn yr ardal.  Bydd yn adeiladu ar bartneriaethau a mentrau sy’n bodoli eisoes.


Tra byddwn yn canolbwyntio, yn anochel, ar ein rhywogaethau prinnaf – neu ar gynefinoedd y mae dynodiadau rhyngwladol neu genedlaethol ar gyfer cadwraeth natur yn gofalu amdanynt – rhaid i ni beidio ag anghofio’r cynefinoedd a’r rhywogaethau mwy cyffredin, a’r potensial sydd gyda thir ffermio a mannau agored trefol i gyfrannu at fioamrywiaeth.  Mae ein blodau, cloddiau a’n hadar gerddi mwy cyfarwydd hefyd yn gallu dweud wrthym pa mor iach, yn gyffredinol, yw cefn gwlad; ac os yw eu niferoedd yn gostwng, yna byddant yn seinio rhybudd ynghylch bioamrywiaeth.


Pwy yw aelodau’r Bartneriaeth Bioamrywiaeth?


Mae’r partneriaid yn perthyn i amryw sectorau, ac yn eu plith mae llywodraeth leol, cyrff statudol, sefydliadau y tu fas i’r llywodraeth fel elusennau bywyd gwyllt a grwpiau cefnogi sydd â diddordeb (ffermio, cymuned, tirfeddianwyr ac addysg) yn ogystal â busnesau.

Aelodau

Credydau

Cafodd yr holl ffotograffau, ac eithrio’r rhai a ddefnyddiwyd mewn erthyglau, eu defnyddio â chaniatâd Frank Whittle.  Cliciwch yma i weld ei orielau

Noddir y wefan gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
 

Pembrokeshire